Заедно да създадем българската мечта
Menu
Размер на буквите:

Национална EURES мрежа

 

Агенция по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент, стартира изпълнението на Проект BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси " 2014 – 2020, на стойност 13 000 000,00 лв.

С операцията се цели осигуряване на възможности за предоставяне на посреднически услуги на по-голям брой търсещи работа лица и работодатели, вкл. за мотивиране завръщането на висококвалифицираните български работници обратно в страната и за привличане на работна ръка от страните членки на ЕС. Ще се дадат възможности за регулярен анализ на географската и професионална мобилност като се проучват нагласите на търсещите работа, работодателите, както и на тяхната удовлетвореност от предоставяните услуги. С ОП РЧР се цели улесняване на търсенето на работа/наемането на работна ръка в/от други страни от ЕС чрез осигуряването и поддръжката на различни комуникационни и информационни канали, реализирането на проекти за директно срещане на търсещите работа и работодателите, повишаване на пригодността за заетост с провеждане на езикови курсове и др.

С операцията се цели и увеличаване обхвата и подобряване достъпа и качеството на предоставяните услуги за транснационална мобилност чрез изграждане на нова структура на националната EURES мрежа - разширяване на партньорството между институциите/организациите на пазара на труда; създаване на технически инфраструктури за обмен на данни между EURES партньорите и европейския портал; създаване и поддържане на системи на планиране, мониторинг и оценка на дейностите при предоставянето на EURES услугите. Модернизирането на EURES ще наложи създаване и повишаване на капацитета на предоставящите EURES услуги с фокус върху подобряване на професионалната компетентност.